Elbestämmelser för KMS slipområde

Ansluten elkabel skall vara märkt med ditt namn och telefonnummer.
Inplastade lappar för detta finns i fikakojan.
Det är mycket viktigt ur brandsynpunkt och personsäkerhet att du använder godkänd
elektrisk materiel.
Endast jordade skarvsladdar, godkända för utomhusbruk, får användas.
Skarvsladdar skall kopplas ur och om möjligt plockas undan när de ej används.
För att förebygga risk för elchock rekommenderas att använda jordfelsbrytare.
Det är inte tillåtet att koppla bort annan båtägares elanläggning.
Det får endast ske om anläggningen är felaktig eller stör övriga användare.
El för batteriladdning, belysning och för drift av handmaskiner ingår i hyran för
uppställningsplatsen.
Om du kommer att förbruka el till något annat, t.ex. uppvärmning måste du kvittera ut en
elmätare av någon av våra slipförmän.
En startavgift på 200kr tillkommer utöver förbrukad el, fr.o.m 1/11-22 är elpriset 3kr/Kwh.
Om du har för avsikt att förbruka el kommande säsong behålls mätaren, ingen startavgift för
kommande vinter debiteras.
Elmätaren är inte klassad för utomhusbruk, den ska monteras på kabeln inne i båten eller under
ditt tält.
Efter användning återlämnas mätaren till någon av slipförmännen.
Stickprovskontroller av elförbrukning kommer att genomföras under vintern.
Styrelsen

Rulla till toppen